Блекаут

24 August 2004

Во црквите од 19 век се пеело на македонски јазик

Време известува дека „Значаен документ од 19 век, пишуван на македонски јазик со грчка азбука, откриен во Александриската библиотека во Египет минатата година, е презентиран на Научната конференција на Семинарот за македонски јазик, литература и култура во Охрид.“

No comments: