Блекаут

11 March 2009

Конкурс за веб-програмер/ка за апликација за Фејсбук

facebook developer wantedОбјавувам конкурс за ангажирање веб-програмер/ка кој/а ќе треба да ми изработи апликација за Фејсбук, за потребите на магистерско истражување за улогата на социјалните мрежи на полето на интернет маркетинг.

Апликацијата ќе треба да биде поврзана со веб-апликација со база на податоци за чување на информациите. Целиот систем ќе се работи од почеток. Апликантите треба да испратат

  • работна биографија (CV) и
  • нацрт-план за работа на проектот со буџет со сите потребни трошоци

по е-пошта на развигор ет џимејл точка ком.

Услови на конкурсот:

  • еднократен хонорарен ангажман (исплата преку авторска агенција)
  • нарачателот ги задржува авторските права на спецификациите, кодот и документацијата
  • рок за пријавување: 16.03.2009 во 16 ч.

Критериуми за избор:

  • квалитет на планот за работа
  • способност за спроведување на побарувањата од нарачателот
  • добро познавање на англискиот јазик и способност за прецизно писмено изразување на англиски и македонски
  • претходно искуство со веб-програмирање и програмирање апликации за Фејсбук.
  • висина на буџетот
Сите квалификувани лица без разлика на пол, род, етничка, национална, верска или расна припадност се поканети да земат учество на конкурсот. Најголем дел од комуникацијата ќе се одвива преку интернет, така што географската локација не е одлучувачки фактор.

Заинтересираните може да ја користат горенаведената адреса за е-пошта или можноста за оставање коментари за дополнителна комуникација.

No comments: