Блекаут

29 January 2006

Препорака: „Вечен Фашизам“ од Умберто Еко

Во есејот „Вечен фашизам: 14 начини на гледање на црнокошуљаш“, култниот италијански интелектуалец Умберто Еко ги набројува основните особини кои ги имаат фашистичките движења.
Наспроти извесната замагленост во однос на разликите помеѓу разните форми на фашизмот, мислам дека е можно да се направи список на особини кои се типични за она што би сакал да го наречам Ур-фашизам, или Вечен фашизам. Овие особини не можат да бидат организирани во систем – многу од нив се контрадикторни една на друга. Исто така, тие се типични и за некои други форми на деспотизам или фанатизам. Но, доволно е една од нив да е присутна за да се дозволи на фашизмот да коагулира околу неа.
Одлична појдовна основа за размислување. Освен на македонски, текстот е достапен на албански и на англиски. Поздрав до Ивица и Ивица.

No comments: