Блекаут

19 June 2006

Раширеност на широкопојасен интернет во светот

На мапите за раширеност на широкопојасен интернет во светот (World Broadband maps Q4 2005) претежно е прикажан бројот на „бродбенд линии“ на сто жители во последниот квартал на 2005 година.

No comments: