Блекаут

02 October 2006

Трите Њутнови закони на движењето

Модерни формулации на трите закони на механиката на Исак Њутн (Newton's laws of motion), за кои денес знаеме дека се однесуваат на движење на тело со брзини значително помали од брзината на светлината:

  1. Инерција: тела во движење настојуваат да продолжат да се движат, додека телата кое мируваат настојуваат да ја задржат состојбата на мирување доколку на нив не дејствува надворешна сила.
  2. Забрзувањето на едно тело е правопропорционално со силата која дејствува на него, а насоката на векторот на забрзувањето е иста со насоката на силата.
  3. За секоја акција (примена на сила) се јавува еднаква, но спротивна реакција (сила со иста јачина и спротивна насока).
Законите Њутн ги објавил во неговото дело Principia Mathematica во 1687 година.

No comments: