Блекаут

03 October 2006

Гејтс: Предвидување на последиците од информатичката револуција

Во веќе споменатата книга „Патот напред“ (или „Патот пред нас“ – нема официјален превод на македонски) Бил Гејтс го споредува влијанието на тековната информатичка револуција со влијанието на пронаоѓањето на печатењето во Европа, околу 1450 година:
Пред Гутенберг, во целиот континент Европа имало само околу 30 илјади книги, а скоро сите биле или Библии или коментари на Библијата. До 1500 година имало над 9 милиони книги на најразновидни теми. Летоците и други печатени материјали влијаеле на политиката, религијата, науката и литературата. За првпат, луѓето кои биле вон црковната елита имале пристап до пишани информации.
Глобалната интерактивна мрежа ќе ја трансформира нашата култура исто толку драматично колку што печатарската преса на Гутенберг го променила Средниот век. (стр. 8-9)
Арно ама...
Информатичката технологија не е лек за сите проблеми. Ова ги разочарува луѓето кои сакаат да знаат како персоналните компјутери и интернет ќе ги решат сите човечки проблеми. Се прашувам дали во времето на Гутенберг луѓето се прашувале: „Која е ползата од оваа преса? Дали ќе ги нахрани луѓето? Дали ќе помогне да се излекуваат болести? Дали ќе го направи светот поправеден?“ Со време, таа навистина ги овозможила овие нешта, но во 1450 година веројатно било тешко да се предвиди дека ќе го стори тоа. (стр. 10-11)

No comments: